Het onderwijs

Het onderwijs op de CNS wil bijdragen tot de vorming van elke leerling tot een zelfstandige, God naar Zijn Woord dienende, persoonlijkheid. Geschikt en bereid om de ontvangen gaven te besteden tot Zijn eer, tot heil van het schepsel en tot welzijn van kerk, gezin en alle maatschappelijke verbanden waarin God hem plaatst.

Behalve dat God van ons vraagt om Zijn inzettingen en rechten door te geven aan de volgende generatie, heeft Hij ook aan ieder mens gaven en mogelijkheden gegeven die tot ontwikkeling gebracht mogen worden. Een leerkracht heeft de mooie taak van een gids en metgezel die leerlingen begeleidt op een stukje van hun levensweg. Hij begeleidt de leerling in zijn leerproces op het gebied van cognitieve ontwikkeling, de vorming van de wil, het geweten, het gevoelsleven, de sociale, de esthetische en de creatieve vorming. Het onderwijs op de CNS heeft tot taak de uniciteit van leerlingen als gave tot ontplooiing te laten komen. Het moet daarom recht doen aan de eigenheid van leerlingen. Leerlingen moeten hun gaven en talenten, hun uniciteit, kunnen ontdekken en ontwikkelen. Een goed pedagogisch klimaat, waarbij het bieden van ondersteuning en het scheppen van uitdagende leersituaties kernwoorden zijn, is hierbij onmisbaar.

Onderwijs reikt verder dan wat zich er binnen een klaslokaal tussen één leraar en zijn leerlingen afspeelt. De hele school wil functioneren als een leer- en leefgemeenschap met een positief denk- en leefklimaat, gericht op Gods Woord. En waar de dingen die in de klas plaatsvinden, in de context staan van de missie en visie die de hele school uitdraagt, staat de school ook weer in een grotere context, namelijk die van gezin en kerk. Opvoeding en onderwijs is een bijbelse opdracht. Christelijke opvoeding en reformatorisch onderwijs horen elkaar aan te vullen. Overeenkomsten worden benadrukt. Uiteindelijk staat de CNS ook in het brede verband van de maatschappij. Vanuit christelijk oogpunt voedt de school haar leerlingen dan ook op tot burgerzin. Ze worden gestimuleerd de samenleving positief en waarnodig kritisch te dienen.

De CNS ziet het als haar roeping vorm te geven aan goed reformatorisch onderwijs, toegesneden op de talenten van elk van haar leerlingen. Dit alles kan alleen in afhankelijkheid van de zegen van de Heere.